ukryty

Przewodnicząca Rady Gminy Laskowa informuje, że w dniu 2 grudnia 2019 r. (tj. poniedziałek) o godz. 8.00 w sali obrad Urzędu Gminy Laskowa odbędzie się XIII sesja Rady Gminy.


Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Wystąpienia zaproszonych gości.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2019 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Laskowa.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Laskowa.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, jak również zwolnienia w części z tej opłaty właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie: wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXI/146/16 Rady Gminy Laskowa z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr V/26/15 Rady Gminy Laskowa z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie: stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Laskowej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie: stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum im. Świętej Kingi w Ujanowicach.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr VI/48/19 Rady Gminy Laskowa z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do zmiany „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Laskowa”.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zakończenie obrad.

TRANSMISJA ONLINE