ukryty

Przewodnicząca Rady Gminy Laskowa informuje, że w dniu 30grudnia 2019 r. (tj. poniedziałek) o godz. 11.00 w sali obrad Urzędu Gminy Laskowa odbędzie się XIV sesja Rady Gminy.


Porządek obrad:


 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z XII i XIII sesji Rady Gminy.
 3. Wystąpienia zaproszonych gości.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
 5. Uchwalenie budżetu gminy na 2020 rok:
  1. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu,
  2. przedstawienie zbiorczego zestawienia wniosków Komisji Budżetowej przez jej przewodniczącego lub zastępcę,
  3. przedstawienie stanowiska Wójta Gminy w sprawie opinii i wniosków komisji Rady oraz autopoprawek do projektu budżetu,
  4. dyskusja i ewentualne wnoszenie poprawek,
  5. głosowanie nad każdą zgłoszoną poprawką odrębnie,
  6. odczytanie projektu uchwały budżetowej,
  7. głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
 6. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Laskowa na lata 2020 - 2029:
  1. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do projektu uchwały,
  2. przedstawienie autopoprawek do projektu WPF,
  3. przedstawienie opinii komisji,
  4. podjęcie uchwały w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Laskowa na lata 2020 - 2029.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2019 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Laskowa.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom na 2020 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w celu opracowania dokumentacji projektowej infrastruktury turystycznej na terenie Beskidu Wyspowego „Beskidzkie Wyspy”.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XII/96/19 Rady Gminy Laskowa z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Laskowa (etap I-II).
 13. Wolne wnioski.
 14. Zakończenie obrad.