ukryty

Przewodnicząca Rady Gminy Laskowa informuje, że w dniu 20 listopada 2019 r. (tj. środa) o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Gminy Laskowa odbędzie się XII sesja Rady Gminy.


Porządek obrad:


 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Gminy.
 3. Wystąpienia zaproszonych gości.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
 5. Zapoznanie się z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Laskowa w roku szkolnym 2018/2019.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2019 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Laskowa.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie: wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie: uchylenia uchwały Nr II/12/18 Rady Gminy Laskowa z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2018 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Laskowa.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia Programu Współpracy Gminy Laskowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr V/43/19 Rady Gminy Laskowa z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli zatrudnionych w szkołach, których organem prowadzącym jest Gmina Laskowa.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zakończenie obrad.

TRANSMISJA ONLINE