Przewodnicząca Rady Gminy Laskowa informuje, że w dniu 25 września 2019 r. (tj. środa) o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Gminy Laskowa odbędzie się XI sesja Rady Gminy.


Porządek obrad:


 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z IX i z X sesji Rady Gminy.
 3. Wystąpienia zaproszonych gości.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
 5. Rozpatrzenie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Laskowa za I półrocze 2019 r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 869), informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Laskowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Laskowej za I półrocze 2019 r. - zapoznanie się z opinią RIO dotyczącą informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2019 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia dotacji jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzeszycach.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie – utylizację środka trwałego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Laskowej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż działki ew. nr 135/9 o pow. 0,02 ha oraz działki ew. nr 165/1 o pow. 0,03 ha położonych w Ujanowicach stanowiących własność komunalną Gminy Laskowa w trybie bezprzetargowym.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr V/43/19 Rady Gminy Laskowa z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli zatrudnionych w szkołach, których organem prowadzącym jest Gmina Laskowa.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zakończenie obrad.