ukryty

Przewodniczący Rady Gminy L a s k o w a informuje, że w dniu 2 grudnia2019 r. w sali obrad Urzędu Gminy Laskowa odbyła się XIII sesja Rady Gminy, na której zostały podjęte następujące uchwały:


 1. Uchwała Nr XIII//101/19 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2019 rok,
 2. Uchwała Nr XIII//102/19 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Laskowa,
 3. Uchwała Nr XIII//103/19 w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Laskowa,
 4. Uchwała Nr XIII//104/19 w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, jak również zwolnienia w części z tej opłaty właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady,
 5. Uchwała Nr XIII//105/19 w sprawie: wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,
 6. Uchwała Nr XIII//106/19 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXI/146/16 Rady Gminy Laskowa z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
 7. Uchwała Nr XIII//107/19 w sprawie: zmiany Uchwały Nr V/26/15 Rady Gminy Laskowa z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 8. Uchwała Nr XIII//108/19 w sprawie: przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych,
 9. Uchwała Nr XIII//109/19 w sprawie: stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Laskowej,
 10. Uchwała Nr XIII//110/19 w sprawie: stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum im. Świętej Kingi w Ujanowicach,
 11. Uchwała Nr XIII//111/19 w sprawie: zmiany Uchwały Nr VI/48/19 Rady Gminy Laskowa z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do zmiany „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Laskowa”.