Przewodniczący Rady Gminy Laskowa informuje, że w dniu 29 czerwca 2016 r. (tj. środa) o godz. 10.00 w sali obrad Urzędu Gminy Laskowa odbędzie się XXI sesja Rady Gminy.


P o r z ą d e k o b r a d:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Gminy.
 3. Wystąpienia zaproszonych gości.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
 5. Zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:

Podjęcie uchwał w sprawie:

  1. zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2016 rok,
  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Laskowa na lata 2016 – 2026,
  3. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Laskowa,
  4. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
  5. określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych dla nauczyciela wspomagającego,
  6. zmiany załącznika do Uchwały Nr XLIX/243/02 Rady Gminy Laskowa z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach podstawowych, zespołach prowadzonych przez gminę Laskowa oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 1. Odpowiedzi na zapytania radnych.
 2. Wolne wnioski.
 3. Zakończenie obrad.