Przewodniczący Rady Gminy L a s k o w a informuje, że w dniu 29 czerwca 2016 r. w sali obrad Urzędu Gminy Laskowa odbyła się XXI sesja Rady Gminy, na której zostały podjęte następujące uchwały:

  • Uchwała Nr XXI/143/16 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2016 rok,
  • Uchwała Nr XXI/144/16 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Laskowa na lata 2016 – 2026,
  • Uchwała Nr XXI/145/16 w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Laskowa,
  • Uchwała Nr XXI/146/16 w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
  • Uchwała Nr XXI/147/16 w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych dla nauczyciela wspomagającego,
  • Uchwała Nr XXI/148/16 w sprawie: zmiany załącznika do Uchwały Nr XLIX/243/02 Rady Gminy Laskowa z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach podstawowych, zespołach prowadzonych przez gminę Laskowa oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.