Przewodniczący Rady Gminy L a s k o w a informuje, że w dniu 14 i 15 maja 2015 r. w sali obrad Urzędu Gminy Laskowa odbyła się VIII sesja Rady Gminy, na której zostały podjęte następujące uchwały:

    1. Uchwała Nr VIII/58/15 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2015 r.,
    2. Uchwała Nr VIII/59/15 w sprawie: wystąpienia Gminy Laskowa ze Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku”,
    3. Uchwała Nr VIII/60/15 w sprawie: przystąpienia Gminy Laskowa do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska” oraz udzielenia pełnomocnictwa Wójtowi Gminy Laskowa do reprezentowania Gminy w tym stowarzyszeniu,
    4. Uchwała Nr VIII/61/15 w sprawie: programu osłonowego zmniejszenia wydatków rodzin wielodzietnych 3+ na cele edukacyjne uczniów w Gminie Laskowa,
    5. Uchwała Nr VIII/62/15 w sprawie: udzielenia dotacji jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzeszycach.