Przewodniczący Rady Gminy Laskowa informuje, że w dniu 14 i 15 maja 2015 r. (tj. czwartek, piątek) o godz. 8.00 w sali obrad Urzędu Gminy Laskowa odbędzie się VIII sesja Rady Gminy.

P o r z ą d e k o b r a d:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołów z VII sesji Rady Gminy.
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
 4. Zapoznanie się z oceną zasobów pomocy społecznej sporządzoną w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2015 r.,
  2. wystąpienia Gminy Laskowa ze Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku”,
  3. przystąpienia Gminy Laskowa do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska” oraz udzielenia pełnomocnictwa Wójtowi Gminy Laskowa do reprezentowania Gminy w tym stowarzyszeniu,
  4. programu osłonowego zmniejszenia wydatków rodzin wielodzietnych 3+ na cele edukacyjne uczniów w Gminie Laskowa.
 6. Wyjazd w teren – wizja lokalna dróg na terenie gminy.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zakończenie obrad.