ukryty

Przewodniczący Rady Gminy L a s k o w a  informuje, że w dniu31 stycznia 2014 r. (tj. piątek) o godzinie 8.00 w sali obrad Urzędu Gminy Laskowa odbędzie się XXXVIII sesja Rady Gminy.

P o r z ą d e k   o b r a d:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Gminy.
 3. Wystąpienia zaproszonych gości.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
 5. Rozpatrzenie skargi na Przewodniczącą Rady Gminy Laskowa;
  1. podjęcie uchwały.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020,
  2. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego za zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020,
  3. upoważnienia Wójta Gminy Laskowa do zawarcia umowy z Miastem Nowy Sącz w sprawie powierzenia do realizacji niektórych zadań z zakresu Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom należących do zadań Gminy Laskowa w roku 2014,
  4. uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Laskowa w 2014 r.,
  5. zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Laskowa.
 7. Sprawozdanie z działalności Rady Gminy za 2013 rok i opracowanie planu pracy Rady na 2014 rok.
 8. Przyjęcie sprawozdań z działalności stałych komisji Rady Gminy za 2013 rok oraz planów pracy tych komisji na 2014 rok.
 9. Wolne wnioski.
 10. Zakończenie obrad.