Przewodnicząca Rady Gminy  L a s k o w a  informuje, że w dniu 20 grudnia 2013 r. w sali obrad Urzędu Gminy Laskowa odbyła się XXXVII sesja Rady Gminy,  na której zostały podjęte następujące uchwały:

 1. Uchwała Budżetowa Gminy Laskowa na 2014 rok Nr XXXVII/254/13
 2. Uchwała Nr XXXVII/255/13 w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Laskowa na lata 2014 – 2026
 3. Uchwała Nr XXXVII/256/13 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2013 rok
 4. Uchwała Nr XXXVII/257/13 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Laskowa na lata 2013 – 2026
 5. Uchwała Nr XXXVII/258/13 w sprawie: ustalenia dla terenu gminy Laskowa liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży
 6. Uchwała Nr XXXVII/259/13 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia Gminy Laskowa z Gminą Żegocina w sprawie  powierzenia Gminie Żegocina do realizacji zadania z zakresu  pomocy społecznej związanego z dożywianiem uczniów z terenu Gminy Laskowa oraz dotacji na dofinansowanie tego zadania w 2014 roku
 7. Uchwała Nr XXXVII/260/13 w sprawie: zatwierdzenia Planu Finansowego i Planu Inwestycyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Laskowej na rok 2014
 8. Uchwała Nr XXXVII/261/13 w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Limanowskiemu w zakresie zimowego utrzymania chodników leżących w pasach dróg powiatowych
 9. Uchwała Nr XXXVII/262/13 w sprawie: trybu postępowania o udzielenie dotacji na realizację zadania z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gminy Laskowa, spółkom wodnym – podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania
 10. Uchwała Nr XXXVII/263/13 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Laskowa
 11. Uchwała Nr XXXVII/264/13 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXVI/253/13 Rady Gminy Laskowa z dnia 2 grudnia 2013r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli wykorzystania udzielonej dotacji.