Przewodniczący Rady Gminy Laskowa informuje, że w dniu 9 maja 2014 r. (tj. piątek) o godzinie 8.00 w sali obrad Urzędu Gminy Laskowa odbędzie się XL sesja Rady Gminy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Gminy.
 3. Wystąpienia zaproszonych gości.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
 5. Rozpatrzenie skargi na czynności Wójta Gminy Laskowa;

  - podjęcie uchwały.

 6. Sprawozdanie z z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2013 rok.
 7. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla Gminy Laskowa.
 8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok, wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz udzielenie (nieudzielenie) absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za 2013 rok:
  1. opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Laskowa za 2013 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy,
  2. stanowisko i wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za 2013 rok,
  3. opinia RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Laskowa z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok,
  4. opinie komisji o sprawozdaniach,
  5. dyskusja,
  6. podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Laskowa za 2013 r.,
  7. podjęcie uchwały w sprawie: absolutorium dla Wójta Gminy Laskowa z tytułu wykonania budżetu gminy za 2013 rok.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2014 r.,
  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Laskowa na lata 2014 – 2026,
  3. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Laskowej za rok 2013,
  4. zatwierdzenia bilansu Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Laskowej.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zakończenie obrad.
ukryty