ukryty

Przewodnicząca Rady Gminy L a s k o w a informuje, że w dniu 9 maja 2014 r. w sali obrad Urzędu Gminy Laskowa odbyła się XL sesja Rady Gminy, na której zostały podjęte następujące uchwały:

  1. Uchwała Nr XL/277/14 w sprawie: rozpatrzenia skargi na czynności Wójta Gminy Laskowa,
  2. Uchwała Nr XL/278/14 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Laskowa za 2013 r.,
  3. Uchwała Nr XL/279/14 w sprawie: absolutorium dla Wójta Gminy Laskowa z tytułu wykonania budżetu gminy za 2013 rok,
  4. Uchwała Nr XL/280/14 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2014 r.,
  5. Uchwała Nr XL/281/14 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Laskowa na lata 2014 – 2026,
  6. Uchwała Nr XL/282/14 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Laskowej za rok 2013,
  7. Uchwała Nr XL/283/14 w sprawie: zatwierdzenia bilansu Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Laskowej,
  8. Uchwała Nr XL/284/14 w sprawie: zawarcia porozumienia z Gminą Łososina Dolna w przedmiocie zasad korzystania z wodociągu Żbikowice – Ujanowice będącego wspólną własnością gmin Łososina Dolna i Laskowa, w tym ujęcia wody zlokalizowanego na działce komunalnej Gminy Łososina Dolna Nr 121/2 w miejscowości Żbikowice.