Nazwa zadania Koszt zadania
(w PLN)
Środki zewnętrzne
(w PLN)
Czas realizacji
Utworzenie placów zabaw przy Szkołach Podstawowych w miejscowości Jaworzna, Kamionka Mała, Krosna, Sechna, Żmiąca 225 666,43 138 159,06
PROW
Luty-marzec 2015
Budowa budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kamionce Małej wraz z zapleczem socjalnym - etap II 337 955,75 - 2014/2015
Budowa budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kamionce Małej wraz z zapleczem socjalnym - etap III 797 931,77 527 000,00
FRKF
(I transza dotacji)
Lipiec-wrzesień 2015
Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej i budynkach mieszkalnych w Gminie Laskowa 796 161,00 625 230,00
PROW
Wrzesień-październik
2015
Odbudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Laskowa w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 957 507,72 700 000,00 dotacja z budżetu
państwa
Maj-lipiec 2015
W tym:


1. Odbudowa ubezpieczeń mostu na rzece Łososina w ciągu drogi gminnej "Jaworzna-Mordarka" nr 2530001 w miejscowości Jaworzna w km 0+153 179 314,73 131 000,00
2. Odbudowa ubezpieczeń mostu na rzece Łososina w ciągu drogi gminnej "Krosna-Żmiąca" nr 2530003 w miejscowości Strzeszyce w km 2+615 318 734,01 235 000,00
3. Remont drogi gminnej "Krosna-Żmiąca" nr 340233K w miejscowości Żmiąca w km 6+350-6+750 96 348,56 70 000,00
4. Odbudowa drogi gminnej "Do Piechury i Michałowskiego" nr 2530018 w miejscowości Laskowa w km 0+000-0+800 153 249,41 111 000,00
5. Odbudowa drogi gminnej "Pajerówka" nr 2530123 w miejscowości Sechna w km 0+800-1+500 wraz z odbudową przepustu w km 1+070 209 861,01 153 000,00
Przebudowa dróg rolniczych na terenie Gminy Laskowa 167 104,98 82 360,00 dotacja z budżetu
państwa
Lipiec-wrzesień
2015
W tym:


1. Przebudowa drogi rolniczej Mocarz w miejscowości Żmiąca w km 0+000-0+600 96 388,10 47 644,00
2. Przebudowa drogi rolniczej Pagórek w miejscowości Strzeszyce w km 0+070-0+370 70 716,88 34 716,00
Przebudowa dróg lokalnych 145 207,26 - Wrzesień-listopad
2015
Przebudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej 130 368,01 - Czerwiec 2015
Październik 2015
Modernizacja, usprawnienie układu komunikacyjnego i poprawa warunków bezpieczeństwa poprzez odcinkową przebudowę i remont ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Laskowa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2 345 841,21 (udział Gminy Laskowa w finansowaniu w/w zadania –
712 953,00)
(1 632 888,21
budżet państwa) Powiat Limanowski, partnerzy prywatni)
Maj-październik
2015
Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Laskowa 563 605,52 563 605,52
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Sierpień 2015
Nabycie nieruchomości o powierzchni 1,29 ha położonej w Ujanowicach do zasobu mienia komunalnego 750 000,00 - Grudzień 2015
ukryty