Wójt Gminy Laskowa zaprasza do uczestnictwa w rokowaniach w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości gruntowej budynkiem Szkoły Podstawowej położonej w Sechnej zlokalizowanym na działce ew. nr 530/1, stanowiącej własność komunalną Gminy Laskowa.

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności działki oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ew. nr 530/1 ( obręb 6 Sechna) o powierzchni 0,19 ha, położoną w miejscowości Sechna, gmina Laskowa, dla której Sąd Rejonowy w Limanowej prowadzi księgę wieczystą Nr 31737. Nieruchomość zabudowana jest wolnostojącym drewnianym budynkiem szkoły ( parterowy
z poddaszem użytkowym , częściowo podpiwniczony)o powierzchni zabudowy 166,75 m², użytkowej 202,95 m², i murowanym parterowym budynkiem gospodarczym o powierzchni zabudowy 86,01 m², użytkowej 65,17 m². Budynek wyposażony jest w instalację kanalizacyjną do własnego zbiornika wybieralnego betonowego,wodociągową z studni kopanej z kręgów betonowych o głębokości 5 m, centralnego ogrzewania z kotłowni własnej na paliwo stałe, instalację elektryczną, telefoniczną i wykonany jest przyłącz gazu bez instalacji wewnętrznej. Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży zgodnie z miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Laskowa znajduje się w terenach usług publicznych – usługi oświaty
i sportu o symbolu G 2UO, US. Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi. Nieruchomość nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

I przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem szkoły ogłoszony na dzień 12 grudnia 2013 roku zakończył się wynikiem negatywnym - cena wywoławcza 206.000,00 zł.

II przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem szkoły ogłoszony na dzień 14 marca 2014 roku zakończył się wynikiem negatywnym - cena wywoławcza 180.000,00 zł.

Cena wyjściowa do negocjacji w rokowaniach wynosi 160.000,00Słownie: Sto sześćdziesiąt tysięcy złotych.

Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach należy składać w zamkniętych kopertach  napisem „ Rokowania na nabycie zabudowanej nieruchomości gruntowej budynkiem Szkoły Podstawowej położonej w Sechnej zlokalizowanym na działce ew. nr 530/1 działki w Laskowej ”do dnia 25.07.2014 r. w sekretariacie Urzędu Gminy w Laskowej.

Zgłoszenie powinno zawierać:

1)Imię, nazwisko i adres albo nazwę firmy oraz siedzibę, jeśli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,

2)datę sporządzenia zgłoszenia,

3)oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

4)proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,

5)dowód wpłaty wadium

Rokowania odbędą się w dniu31 lipca 2014 roku o godz. 9 00w budynku Urzędu Gminy Laskowa sala obrad nr 3.

Wadium w kwocie 10.000,00zł. ( Słownie: Dziesięć tysięcy złotych)należy wpłacić na rachunek bankowy Nr 1188040000 0010 0100 0068 0004 BS Limanowa o/Laskowa do dnia25 lipca2014 r. przy czym liczy się termin faktycznego wpływu w/w kwoty na konto Urzędu Gminy Laskowa ( ostateczny termin wpływu 25.07.2014 r.) Komisji przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości. Wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu rokowań. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, osobie która wygra rokowania.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Uchylanie się uczestnika, który wygrał rokowania od zawarcia umowy w ustalonym terminie spowoduje utratę wpłaconego wadium. Koszty sporządzenia aktu notarialnego i wszelkie opłaty związane z nabyciem ponosi kupujący. Bliższe informacje dotyczące rokowań można uzyskać w Urzędzie Gminy w Laskowej pokój nr 24 w godzinach pracy urzędu lub telefonicznie pod nr 018 3300232.

Laskowa, dnia 25.06.2014 r.

ukryty