Wójt Gminy Laskowa zaprasza do  uczestnictwa w II rokowaniach w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Laskowej oznaczonej jako działka ew. nr 662/5 o pow. 0,0913 ha. Nieruchomość objęta jest Księgą Wieczystą NS1L/ 00018073/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Limanowej Wydział V Ksiąg  Wieczystych. Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Laskowa znajduje się w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zagrodowej oraz usług o symbolu A 139  MU (1a, 1b, 3a, 4c,4f,4g,6f),  oraz częściowo w terenach komunikacji drogowej o symbolu KD(DG-D). Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży  nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi.


Terminy ogłaszanych przetargów i rokowań:


- I przetarg na sprzedaż nieruchomości w dniu  14.06.2013 r. zakończył się wynikiem negatywnym – cena wywoławcza 51.000,00 /netto/,

- II przetarg na sprzedaż nieruchomości w dniu  20.08.2013 r, zakończył się wynikiem negatywnym – cena wywoławcza 45.000,00 /netto/,

- I rokowania na sprzedaż nieruchomości w dniu 25.10.2013 r.- zakończyły się wynikiem negatywnym- cena wyjściowa 40.000,00/netto/.


Cena wyjściowa do negocjacji w II rokowaniach wynosi 39.000,00  Słownie: Trzydzieści dziewięć tysięcy złotych/ netto/. Cena sprzedaży zostanie powiększona o podatek od towarów i usług VAT według stawki obowiązującej na dzień sprzedaży: tj. (23%). Pisemne zgłoszenie udziału w II rokowaniach należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „ II rokowania na nabycie działki ew. nr 662/5 o pow. 0,0913 ha położonej w Laskowej ” do dnia 27.11.2013 r. w sekretariacie Urzędu Gminy w Laskowej.


Zgłoszenie powinno zawierać:


  1. Imię, nazwisko i adres albo nazwę firmy oraz siedzibę, jeśli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny  podmiot,
  2. Datę sporządzenia zgłoszenia,
  3. Oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
  4. Proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,
  5. Dowód wpłaty wadium.

II rokowania odbędą się w dniu  29 listopada 2013 roku o godz. 9:00  w budynku Urzędu Gminy Laskowa sala obrad  nr 3. Wadium  w kwocie 4.000,00zł. ( Słownie: Cztery tysiące złotych)  należy wpłacić  na rachunek bankowy Nr 11  88040000 0010 0100 0068 0004 BS Limanowa o/Laskowa  do dnia  27 listopada  2013 r. przy czym liczy się termin faktycznego wpływu w/w kwoty na konto Urzędu Gminy Laskowa ( ostateczny termin wpływu 27.11.2013 r.). Komisji przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości. Wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu rokowań. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, osobie która wygra II rokowania. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Uchylanie się uczestnika, który wygrał II rokowania od zawarcia umowy w ustalonym terminie spowoduje utratę wpłaconego wadium. Koszty sporządzenia aktu notarialnego i wszelkie opłaty związane z nabyciem ponosi kupujący. Bliższe  informacje dotyczące rokowań można uzyskać w Urzędzie Gminy w Laskowej pokój nr 24 w godzinach pracy urzędu lub telefonicznie pod nr 183300232.

ukryty