Wójt Gminy Laskowa ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Świadczenie indywidualnych konsultacji psychologicznych, w tym przeprowadzenie diagnozy dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE) w wieku szkolnym w ramach pomocy psychologicznej” w ramach projektu „Super umysł” nr RPMP.10.01.03-12-0405/19 realizowanego przez Gminę Laskowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa X Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne.


Beneficjent jest Zamawiającym w rozumieniu PZP, zamówienie przekracza wartość 50 tys. zł netto i jednocześnie nie przekracza wartości 130 tys. zł netto i jest prowadzone zgodne z procedurami wewnętrznymi oraz zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.


Opis przedmiotu zamówienia (kod CPV: 85121270-6) – Usługi psychiatryczne lub psychologiczne.


W ramach realizowanego projektu zostało przewidziane zadanie dotyczące indywidualnych konsultacji psychologicznych z uczestnikami projektu „Super umysł”.


Sczegóły dotyczące Zapytania Ofertowego dostępne są w sekcji "Pliki do pobrania" poniżej.


Link do ogłoszenia zamieszczonego na stronie Baza Konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.g...

Pliki do pobrania