Od 1 marca 2020 roku w Przedszkolu Samorządowym w Laskowej realizowany jest projekt unijny „Przedszkola Równych Szans w gminie Laskowa”. Pierwszy etap realizacji obejmował dokształcanie kadry nauczycielskiej oraz wzbogacanie bazy przedszkola.realizowane są zajęcia integracyjne i specjalistyczne. Zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający odpowiednie kwalifikacje. Przed rozpoczęciem zajęć z dziećmi, nauczyciele podjęli dokształcanie na studiach podyplomowych, kursach, warsztatach przygotowujących do realizacji zajęć specjalistycznych typu: sensoplastyka, logorytmika, gimnastyka korekcyjna czy też integracja sensoryczna. Oprócz zajęć specjalistycznych w przedszkolu realizowane są zajęcia integracyjne: kodowanie i programowanie dla dzieci 5 i 6 letnich, język angielski, zajęcia konstrukcyjne, muzyczne, rozwijające kompetencje społeczne W ramach przygotowania projektu zrealizowano wiele inwestycji usprawniających i wzbogacających bazę przedszkola. Najważniejsze inwestycje to:

• Instalacji klapy oddymiającej w budynku przedszkola,

• Wymiana mebli w kuchni przedszkola,

• Zakup wyposażenia do Sali integracyjnej,

• Wykonanie poręczy przy schodach wejściowych do szkoły,

• Oznaczenie miejsca parkingowego dla rodziców dzieci niepełnosprawnych,

• Instalacja monitora aktywnego w budynku przedszkola,

• Zakup ogromnej ilości pomocy i materiałów do prowadzenia zajęć.

Zakończenie projektu przewidziano na 30 czerwca 2021 r. Wśród zajęć integracyjnych należy wymienić:


1.Kodowanie i programowanie dla dzieci w wieku 5 i 6 lat. Bierze w nich udział 23 dzieci podzielonych na 3 grupy. Z funduszy unijnych do zajęć zakupiono pomoce w formie robotów, tablicę interaktywną oraz materiały i przybory szkolne. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu, po 45 minut dla każdej grupy. Na realizację zajęć przewidziano w projekcie 180 godzin.

2.Zajęcia muzyczne rozwijające kompetencje społeczne. W tych zajęciach bierze udział 19 dzieci podzielonych na 3 grupy. Jedna grupa to dzieci w wieku 3 i 4 lat, a do dwóch pozostałych zapisano dzieci 5 i 6 – letnie. Każda z grup ma zrealizować po 60 godzin zajęć. W ramach projektu zakupiono: kolumnę nagłaśniającą, składaną klawiaturę grającą, mały akordeon, zestawy instrumentów perkusyjnych, magnetofon oraz wiele innych pomocy.


3.Zajęcia rozwijające kompetencje społeczne odbywają się w wymiarze 1 godziny tygodniowo. Bierze w nich udział 6 dzieci w wieku 5 i 6 lat. Dzieci poprzez zabawę uczą się radzić sobie w nowych a trudnych sytuacjach życiowych. Nauczyciel prowadzący wykorzystuje pomoce zakupione do innych zajęć w ramach projektu oraz celowo zakupione materiały biurowe, kartony, szary papier itp.


4.Zajęcia konstrukcyjne i rozwijające małą motorykę skupiają 24 dzieci w 4 grupach. Zajęcia w wymiarze 240 godzin realizowane są jeden raz w tygodniu po 3 godziny lekcyjne. Dzieci uczą się planowania pracy, wykorzystania różnych surowców,uczą się sposobów ich łączenia dzięki czemu rozwijają sprawnośćmanualną. Do realizowanych zajęć potrzebna jest ogromna ilość materiałów i pomocy, które zakupiono w ramach projektu. Między innymi modele do samodzielnego składania (np. Pałac Kultury i Nauki, zamki, budki lęgowe dla ptaków itp.).


5.Język angielski dla 5 i 6 – latków. Zajęcia w wymiarze120 godzin realizowane są w dwóch grupach. Łącznie uczestniczy w nich 16 dzieci w wieku 5 i 6 lat. Na zajęciach poznają podstawowe wyrazy angielskie. Do zajęć zakupiono z funduszy unijnych podręczniki, fiszki, notatniki oraz materiały dydaktyczne dla nauczyciela (pacynki, płyty, poradniki itp.).


6.Zajęcia z integracji sensorycznej to przede wszystkim zabawa ukierunkowana na uczenie dziecka odpowiedniego reagowania na bodźce zewnętrzne i wrażenia zmysłowe. Są atrakcyjne, ponieważ odbywają się z wykorzystaniem różnego rodzaju huśtawek, lin, piłek, hamaków, deskorolek, drabinek do wspinania, trampoliny, basenu z piłeczkami  i innych. Dziecko w czasie zajęć doskonale się bawi: wspina się, skacze, czołga, pokonuje tory przeszkód. Balansowanie na granicy możliwości dziecka poprawia organizację ośrodkowego układu nerwowego i wpływa na zmianę zachowania w sferze motorycznej   i emocjonalnej. Stymuluje ponadto funkcje językowe i poznawcze, a co najważniejsze –  pozwala osiągnąć lepszą efektywność procesu uczenia się i wzmacnia procesy nerwowe, leżące u podstaw tych umiejętności. W przyjaznym i bezpiecznym otoczeniu, dziecko uczy się w sposób efektywny automatycznie przetwarzać i wykorzystywać wrażenia sensoryczne. Zajęcia realizowane są w sali sensorycznej, celowo do tych zajęć utworzonej w ramach środków unijnych. Na zajęcia zapisano sześcioro dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W Sali znajdują się: Climb zestaw podstawowy, zjeżdżalnie rolkowe, beczka terapeutyczna, huśtawki podwieszane, ścieżkii piłki sensoryczne oraz wiele, wiele innych urządzeń. Na zajęcia do dwóch grup zapisano łącznie sześcioro dzieci. Każda z grup w ramach projektu zrealizuje 40 godzin zajęć.


7.Trening radzenia sobie z emocjami to zajęcia dla dzieci, które gorzej radzą sobie z trudnymi dla nich sytuacjami życiowymi. Zajęcia prowadzi psycholog terapeuta.


8.Sensoplastyka jest poznawaniem otaczającego nas świata poprzez wszystkie zmysły, poprzez połączenie silnych doznań dotykowych, wzrokowych, smakowych i słuchowych. W warunkach domowych to tzw. „babranie”, które dzieci uwielbiają, a rodzice…no cóż…rodzice muszą to cierpliwie znosić i posprzątać.Główną zaletą sensoplastyki jest to, że wykorzystuje wyłącznie naturalne składniki, które najczęściej mamy zawsze pod ręką w kuchni, np. mąkę, sól, makaron, barwniki spożywcze. Dzięki temu dziecko może nie tylko bezpiecznie dotknąć, ale również spróbować każdego produktu. Nie potrzeba drogich rekwizytów i czasochłonnych przygotowań do zajęć. Kolejną zaletą sensoplastyki jest to, że możemy wykorzystywać tę metodę zarówno w domu, w szkole, przedszkolu czy na powietrzu. Na zajęcia unijne uczęszcza czworo dzieci w wieku 3 i 4 lat oraz czworo w wieku 5 i 6 lat. Zajęcia wymagają przygotowania wielu produktów spożywczych, którymi manipulują dzieci. Wszystkie produkty zakupiono ze środków projektowych.


9.Logorytmika. W zajęciach bierze udział 8 dzieci, podzielonych na dwie grupy.Na realizację zajęć przeznaczono 120 zegarowych dla tych grup. Zajęcia maja na celu zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich rozwoju, eliminowanie wad mowy (zaburzeń słuchu), a przy tym uwrażliwienie na cechy wspólne muzyki i mowy takie jak: rytm, melodia, tempo, dynamika i barwa dźwięku. Zajęcia logorytmiczne mają formę zabawy. Przygotowane zestawy ćwiczeń i zabaw są dostosowane do poziomu sprawności narządów artykulacyjnych oraz sprawności motoryki małej i dużej dzieci oraz ich możliwości psychofizycznych. Ponadto zajęcia te służą integracji dzieci i rozwijaniu ich potencjalnych możliwości psychofizycznych.

Rodzaje ćwiczeń, które zawsze występują na zajęciach logorytmicznych to:

- ćwiczenia oddechowe,

- ćwiczenia głosowe (wywoływanie, doskonalenie i utrwalanie głosek),

- ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne,

- ćwiczenia usprawniające dużą i małą motorykę,

- ćwiczenia słuchowe,

- ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej,

- śpiew i ruch przy muzyce, odtwarzanie i tworzenie muzyki,

- gra na instrumentach perkusyjnych.

Do właściwego zrealizowania zajęć potrzebne jest specjalne wyposażenie, które w całości zakupiono ze środków unijnych.


10. 18 struktur wyrazowych to zajęcia mające na celu wprowadzenie dzieci w trudną sztukę czytania. Przydaje się zwłaszcza tym dzieciom, które mają trudności w zakresie opanowania techniki czytania. Metoda 18 struktur wyrazowych jest metodą sylabową, uwzględniającą taki podział wyrazów na sylaby, który akcentuje rozdzielanie spółgłosek sąsiadujących ze sobą u zbiegu sylab. W ściśle ustalonej kolejności wprowadza się 18 typów wyrazów – od najłatwiejszych do najtrudniejszych. Realizacji zadań pomagają specjalne zeszyty z materiałem dydaktycznym, które ułatwiają ćwiczenia. Na zajęcia zapisano 5 dzieci w wieku 6 lat. Na realizację zajęć przeznaczono 60 godzin zegarowych.


11. Gimnastyka korekcyjna jest specyficzną formą ćwiczeń, w których ruch został w pewnej mierze podporządkowany celom terapeutycznym. Stosowane tu zestawy ćwiczeń mają doprowadzić do korekcji postawy ciała. To powoduje, że specyficzne są również zasady i metody stosowane w gimnastyce korekcyjnej. Na pierwszych zajęciach nauczyciel – specjalista, posiadający kwalifikacje do prowadzenia gimnastyki korekcyjnej przeprowadził badanie przesiewowe dające odpowiedź jaki rodzaj ćwiczeń należy zastosować wobec konkretnych dzieci. W zajęciach czterech grup bierze udział 30 dzieci. Każda z grup bierze udział w zajęciach w wymiarze 2 godziny tygodniowo.Nauczyciel wykorzystuje na zajęciach sprzęt gimnastyczny posiadany przez szkołę oraz zakupiony do zajęć z Integracji Sensorycznej. Zajęcia każdej z czterech grup odbywają się co tydzień w wymiarze 1 godziny.

ukryty