Rolnicy również i w tym roku powinni pamiętać  o obowiązku ubezpieczenia przynajmniej 50% upraw polowych i zwierząt gospodarskich. Obowiązkowemu ubezpieczeniu podlega produkcja roślinna obejmująca: zboża, kukurydzę, rzepak, rzepik, chmiel, tytoń, warzywa gruntowe, drzewa i krzewy owocowe, truskawki, ziemniaki, buraki cukrowe lub rośliny strączkowe.

Uprawy te należy ubezpieczyć od zasiewu lub wysadzenia do ich zbioru, od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez powódź, grad, suszę, ujemne skutki przezimowania oraz przymrozki wiosenne. Obowiązkowe ubezpieczenia dotyczą również produkcji zwierzęcej: bydło, konie, owce, kozy, drób lub świnie należy ubezpieczyć od przynajmniej jednego z wymienionych czynników: huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, pioruna, obsunięć ziemi, lawiny, uboju z konieczności. Maksymalna kwota, na jaką można ubezpieczyć dane uprawy lub zwierzęta została określona w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 listopada 2013 r. W 2014 roku Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisało umowę z trzema towarzystwami ubezpieczeniowymi: PZU S.A. W Warszawie, Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW" z siedzibą w Warszawie,  Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Poznaniu. Rolnik, który zawrze umowę z jednym z tych towarzystw ubezpieczeniowych, może liczyć na zwrot 50% kosztów ubezpieczenia (składki) W przypadku nie zawarcia umowy ubezpieczeniowej rolnik zobowiązany jest do zapłacenia kary, której wysokość została ustalona na 2 € od każdego hektara. Opłata ta jest wnoszona na rzecz gminy, w której zamieszkuje rolnik. Wyjątek od tej zasady stanowi sytuacja, w której przynajmniej dwa zakłady ubezpieczeniowe, które zawarły umowę z MRiRW odmówią rolnikowi zawarcia umowyubezpieczeniowej z powodu zaoferowania stawki przekraczającej 6 % sumy ubezpieczenia. Nie zawarcie przez rolnika umowy ubezpieczenia upraw rolnych nie będzie miało wpływu na ubieganie się o płatności bezpośrednie do gruntów rolnych w rozumieniu przepisów o płatnościach do gruntów rolnych i oddzielnej płatności cukrowej. Maksymalna suma ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt na 2014 rok (Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2014 r.),


Produkcja roślinna (roslina - kwota):

 • Zboża - 8 400 zł
 • Kukurydza - 8 800 zł
 • Rzepak i rzepik - 9 200 zł
 • Chmiel - 37 300 zł
 • Tytoń - 24 100 zł
 • Warzywa gruntowe - 144 000 zł
 • Drzewa i krzewy owocowe - 59 200 zł
 • Truskawki - 43 200 zł
 • Ziemniaki - 35 700 zł
 • Buraki cukrowe - 10 400 zł
 • Rośliny strączkowe - 16 700 zł       


Produkcja zwierzęca (zwierzę - kwota):

 • Bydło - 18 000 zł
 • Konie - 10 500 zł
 • Owce - 900 zł
 • Kozy - 800 zł
 • Świnie - 1 900 zł
 • Kury, perlice, przepiórki - 53 zł
 • Kaczki - 65 zł
 • Gęsi - 250 zł
 • Indyki - 157 zł
 • Strusie - 810 zł
ukryty