Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.), art. 25 ust.1 art. 35 ust. 1 i 2 oraz art. 38 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2018 r., poz.121 ze zm.), Wójt Gminy Laskowa zarządza co następuje:


§ 1


Działając na podstawie Uchwały Rady Gminy Laskowa Nr XIII/90/15 z dnia 16 października 2015 roku ogłaszam przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki ew. nr 167 o pow. 0,31 ha położonej w Ujanowicach z brakiem dostępu do drogi publicznej, oznaczoną w ewidencji gruntów obrębu wsi Ujanowice Nr 1 dla której w Sądzie Rejonowym w Limanowej w Wydziale V Ksiąg Wieczystych jest prowadzona Księga Wieczysta Nr NS1L/00019166/4.


Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Laskowa zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Laskowa Nr L/268/10 z dnia 16 czerwca 2010 r. (ogłoszony w Dz. U. Woj. Małopolskiego Nr 384, poz. 2656 z dnia 29 lipca 2010 r.) oraz dokonanymi zmianami planu zatwierdzonymi - uchwałą Nr XXI/121/12 Rady Gminy Laskowa z dnia 29 maja 2012 r., (ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 11 czerwca 2012 r. poz. 2696), uchwałą Nr XXXII/211/13 Rady Gminy Laskowa z dnia 14 czerwca 2013 r., (ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 05 lipca 2013 r., poz. 4359), uchwałą Nr XLV/308/14 Rady Gminy Laskowa z dnia 12 listopada 2014 r., (ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 25 listopada 2014 r., poz. 6760 uchwałą Nr XX/137/16 Rady Gminy Laskowa z dnia 23 maja 2016 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 01 czerwca 2016 r. poz. 3289, uchwałą Nr XXXII/213/17 Rady Gminy Laskowa z dnia 20 czerwca 2017 r.(ogłoszoną w Dz.Urz.Woj. Małopolskiego z dnia 29 czerwca 2017 r. poz.4302) , działka nr 167 znajduje się w terenach produkcyjnousługowych H 17 PU (1a,1b,3a,4c,4f,4g,6f).


Przetarg odbędzie się w dniu 20 lipca 2018 roku o godz. 900 w budynku Urzędu Gminy sala obrad nr 3.


Cena wywoławcza nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży wynosi 106.000,- złotych (Słownie: Sto sześć tysięcy złotych).


Wylicytowana cena sprzedaży zostanie powiększona o podatek od towarów i usług VAT według stawki obowiązującej na dzień sprzedaży. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych tj. 1060 złotych (słownie: Jeden tysiąc sześćdziesiąt złotych). W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą wadium w wysokości 10.000,00 zł./ Słownie: Dziesięć tysięcy złotych/. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Nr 11 88040000 0010 0100 0068 0004 BS Limanowa o/Laskowa do dnia 17 lipca 2018 roku, przy czym liczy się termin faktycznego wpływu w/w kwoty na konto Urzędu Gminy Laskowa (ostateczny termin wpływu 17.07.2018 r.)


Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Małżonkowie nabywający nieruchomość do majątku wspólnego, wspólnie uczestniczą w przetargu. W przypadku występowania jednego z małżonków do uczestnictwa w przetargu wymagana jest zgoda drugiego małżonka. Osoby prawne zobowiązane są przedłożyć wypis z właściwego rejestru sądowego oraz pełnomocnictwo do reprezentowania. Wadium wpłacone przez uczestników , którzy nie wygrali przetargu zostanie zwrócone na konto wpłacającego po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Osoba ustalona jako nabywca, która nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie wyznaczonym do zawarcia umowy, traci prawo do nabycia nieruchomości a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Cena nieruchomości ustalona w drodze licytacji jest płatna jednorazowo w ten sposób aby środki finansowe znajdowały się na rachunku bankowym Gminy Laskowa najpóźniej jeden dzień przed zawarciem aktu notarialnego. Koszty sporządzenia aktu notarialnego i wszelkie opłaty związane z zakupem ponosi kupujący. Bliższe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Laskowej pokój nr 24 w godzinach pracy urzędu lub telefonicznie pod nr 18 3300232.


§ 2


Wykonanie zarządzenia zleca się Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.


§ 3


Zarządzenie wchodzi wżycie z dniem podpisania.