W szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Laskowa od dnia 18 września 2023 r. do dnia 07 listopada 2023 r., był realizowany projekt pozalekcyjnych zajęć rekreacyjno - sportowych pn.: „Już pływam"- edycja 2023 w formie nauki pływania, współfinansowany przez Województwo Małopolskie oraz Gminę Laskowa, w ramach zadania pn. „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży”.


Zajęcia odbywały się na krytej Pływalni w Limanowej i prowadzone były przez wykwalifikowanych instruktorów, pod nadzorem ratowników z krytej Pływalni w Limanowej. Nad bezpieczeństwem dojeżdżających uczniów czuwali nauczyciele – opiekunowie, ze szkół podstawowych. 82 uczestników projektu podzielonych na 6 grup szkoleniowych, uczestniczyło w zajęciach nauki pływania, jak również w zajęciach rekreacyjnych. W projekcie „ Już Pływam” dzieci miały zapewniony dowóz i odwóz na basen, zgodnie z ustalonym harmonogramem dowozu dzieci z poszczególnych szkół.


Każdy uczestnik został poinstruowany o zasadach bezpiecznej kąpieli na basenach oraz wodach otwartych. Przeznaczono 20 godzin lekcyjnych nauki pływania na każdą grupę szkoleniową.

W wyniku realizacji projektu „Już pływam” osiągnięto wyznaczone cele:

Projekt zakładał:

  • nabycie umiejętności pływackich,
  • wzrost bezpieczeństwa młodych Małopolan, poprzez edukację w zakresie bezpiecznego korzystania z różnego rodzaju zbiorników wodnych,
  • poprawa kondycji i podniesienie ogólnej sprawności fizycznej,
  • zachęcenie do aktywnych form spędzania wolnego czasu, stwarzając tym samym szansę dla rozwoju sportowych talentów,
  • upowszechnianie kultury fizycznej, służące m.in. integracji społecznej w oparciu o wartości niesione przez kulturę fizyczną i sport,
  • promocja Małopolski, jako regionu szczególnie przyjaznego dla uprawiania rekreacji i sportu.

Na realizację projektu z budżetu Województwa Małopolskiego Gmina Laskowa otrzymała pomoc finansową w wysokości 18.040,00 zł.