Na podstawie art. 8h, i, j, art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2023 poz. 977 z późn. zm.), art. 39 ust.1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2023 poz. 1094 z późn. zm.), - stosownie do Uchwały Rady Gminy Laskowa Nr XLVII/340/23 z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie przystąpienia do zmiany „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Laskowa", (zmienionej uchwałami: Nr XLVIII/347/23 Rady Gminy Laskowa z dnia 26 czerwca 2023 r. oraz Nr LII/389/23 z dnia 24 listopada 2023 r.)


Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuje wybrane tereny w miejscowościach:


 • Jaworzna - dla terenów oznaczonych na zał. graf nr: 1/1 – 1/7;
 • Kamionka Mała - dla terenów oznaczonych na zał. graf nr: 1/8 – 1/17;
 • Kobyłczyna - dla terenów oznaczonych na zał. graf nr: 1/18 – 1/25;
 • Krosna - dla terenów oznaczonych na zał. graf nr: 1/26 – 1/29;
 • Laskowa - dla terenów oznaczonych na zał. graf nr: 1/30 – 1/64 i 1/85;
 • Sechna - dla terenów oznaczonych na zał. graf nr: 1/65 – 1/67;
 • Strzeszyce - dla terenów oznaczonych na zał. graf nr: 1/68 – 1/71;
 • Ujanowice - dla terenów oznaczonych na zał. graf nr: 1/72 – 1/74;
 • Żmiąca - dla terenów oznaczonych na zał. graf nr: 1/75 – 1/84.

Konsultacje prowadzone będą w następujących formach:


 • Zbieranie uwag – w terminie od 18 kwietnia 2024 r. do 18 maja 2024 r. Uwagi można wnosić w formie papierowej w Urzędzie Gminy Laskowa, drogą pocztową na adres: /Urząd Gminy Laskowa, 34 – 602 Laskowa 643/ lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres: gmina@laskowa.pl;
 • Spotkanie otwarte – w dniu 30 kwietnia 2024 r. w siedzibie Urzędu Gminy Laskowa pok. nr 23 o godzinie 15:00 – spotkanie poprzedzone będzie prezentacją projektu aktu planowania przestrzennego;
 • Dyżur projektanta – online w dniu 8 maja 2024 r. w godz. 17.00-19.00 – link do spotkania zostanie udostępniony na stronie: BIP Urzędu Gminy Laskowa w zakładce Zagospodarowanie przestrzenne / Ogłoszenia.

Z projektem miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko można się zapoznać na stronie internetowej Gminy Laskowa – https://bip.malopolska.pl/uglaskowa/Article/id,240644.html w zakładce Zagospodarowanie Przestrzenne. Informacji o projekcie planu udziela inspektor ds. planowania przestrzennego – tel. 18 33 00 219 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.


Równocześnie, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2023 poz. 1094 z późn. zm.), informuję o możliwości składania uwag i wniosków do prognozy oddziaływania na środowisko, które wnoszone mogą być w formie: pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: gmina@laskowa.pl – w terminie: od 18 kwietnia 2024 r. do 18 maja 2024 r.