OGŁOSZENIE

Spółki Wodociągowej w Laskowej w przedmiocie zwołania Walnego Zebrania Członków Spółki Wodociągowej w Laskowej.


Zarząd Spółki Wodociągowej w Laskowej, działając na podstawie § 5 ust. 1 i 3 Statutu Spółki podaje do publicznej wiadomości, iż na dzień 16 marca 2024 r. zwołuje się Walne Zebranie Członków Spółki Wodociągowej w Laskowej.

Walne Zebranie Członków odbędzie się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Laskowej o godz. 16:00


Planowany porządek obrad: 

1. Otwarcie Walnego Zebrania;

2. Zatwierdzenie porządku obrad;

3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania;

4. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023 r.

5. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za 2023 r.

6. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z czynności kontrolnych za 2023 r.

7. Dyskusja, zgłaszanie opinii i wniosków;

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023 r.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2023 r.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z czynności kontrolnych za 2023 r.

11. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Zarządowi za 2023 r.

12. Zamknięcie obrad.