Przewodnicząca Rady Gminy Laskowa informuje, że w dniu 5 czerwca 2024 r. (tj. środa) o godz. 9.00 w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Turystyki w Laskowej odbędzie się II zwyczajna sesja Rady Gminy.


Porządek obrad:


1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Gminy.

3. Wystąpienia zaproszonych gości.

4. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.

5. Zapoznanie się z oceną zasobów pomocy społecznej za 2023 r. sporządzoną w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.

6. Analiza raportu z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom za 2023 rok.

7. Raport o stanie Gminy Laskowa za 2023 rok:

7.1. przedstawienie raportu,

7.2. debata nad raportem

7.3 podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Laskowa wotum zaufania, za 2023 rok.

8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2023 rok, wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz udzielenie (nieudzielenie) absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za 2023 rok:

8.1. opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Laskowa za 2023 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego,

8.2. stanowisko i wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za 2023 rok,

8.3. opinia RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Laskowa z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok,

8.4. opinie komisji o sprawozdaniu,

8.5. dyskusja,

8.6. podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Laskowa za 2023 r.

8.7. podjęcie uchwały w sprawie: absolutorium dla Wójta Gminy Laskowa z tytułu wykonania budżetu Gminy Laskowa za 2023 rok.

9. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Laskowa.

10. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2024 r.

11. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Laskowa na lata 2024 – 2033.

12. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr XLVII/340/23 Rady Gminy Laskowa z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie przystąpienia do zmiany „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Laskowa”.

13. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Laskowa – Etap I.

14. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia dotacji jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej.

15. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Laskowej.

16. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Laskowej za 2023 rok.

17. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

18. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

19. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz TAURON Dystrybucja S.A.

20. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLIX/310/18 Rady Gminy Laskowa z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie: określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat.

21. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr VIII/67/19 z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego oraz nauczyciela przedszkola i innej placówki przedszkolnej pracującego z grupą obejmująca dzieci 6- letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Laskowa.

22. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia regulaminu korzystania z ogólnodostępnej hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Laskowej.

23. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia regulaminu korzystania z ogólnodostępnej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Jaworznej.

24. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

25. Wolne wnioski.

26. Zakończenie obrad.

Transmisję na żywo oraz retransmisję każdej sesji (po przygotowaniu napisów) mogą Państwo oglądać na stronie https://laskowa.sesja.pl/