W związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od 2013 r. każda gmina w Polsce zobowiązana została do organizacji systemu odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie danej gminy. Mieszkańcy zobowiązani zostali do uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a gmina ma obowiązek zlecić odbiór odpadów komunalnych wyłonionej w postępowaniu przetargowym firmie. W latach 2013 - 2018 zbiórka odpadów wielkogabarytowych organizowana była w każdej z wsi dwa razy do roku. Jednak taka zbiórka niosła ze sobą problem podrzucania odpadów komunalnych przez mieszkańców z innych gmin, co miało znaczący wpływ narosnące opłaty za odpady dla mieszkańców. Kolejnym problemem stało się także wybieranie wartościowych surowców z odpadów przez przyjeżdzające na zbiórkę osoby spoza terenu naszej gminy, które niejednokrotnie dopuszczały się spalania odpadów na terenie gminy oraz wyrzucania pozostałości niepotrzebnych śmieci w pobliskich lasach i rowach przydrożnych.


W związku z art.3 ust. 2 pkt 6 wspomnianej ustawy oraz zaleceniami WIOŚ w Nowym Sączu Gmina Laskowa zobowiązana została do utworzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.


Od 1 lutego 2019 r. mieszkańcy mogą korzystać z PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH – PSZOK, który mieści się przy oczyszczalni ścieków
w Ujanowicach.

I. Odpady przyjmowane przez PSZOK:

1. Właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie dostarczać do PSZOK następujące rodzaje odpadów komunalnych:

1) papier, tektura, odpady opakowaniowe z papieru oraz odpady opakowaniowe z tektury,

2) metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, odpady opakowaniowe z metali oraz odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych,

3) szkło, odpady opakowaniowe ze szkła,

4) bioodpady,

5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

6) odpady niebezpieczne,

7) chemikalia,

8) przeterminowane leki,

9) zużyte baterie i akumulatory,

10) odpady tekstyliów i odzieży,

11) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia            monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,

12) stanowiące odpady komunalne: odpady budowlane i rozbiórkowe, meble i inne odpady wielkogabarytowe w ilości łącznej maksymalnej:

      - 100 kg rocznie na jedną osobę zamieszkującą w gospodarstwie domowym.

13) zużyte opony w ilości 4 sztuk rocznie na jedną nieruchomość.


W przypadku przekroczenia rocznego limitu mieszkańcy mogą dostarczać do PSZOK odpady komunalne w cenie 1,10 zł za kg.


Decyzja o wprowadzeniu limitów odpadów komunalnych na PSZOK spowodowana była tym, iż niektórzy mieszkańcy notorycznie dostarczali duże ilości odpadów budowlanych, opon i odpadów wielkogabarytowych pochodzących nierzadko z prowadzonej działalności gospodarczej, podczas gdy inni mieszkańcy nie produkowali tych odpadów w ogóle, a kosztami ich utylizacji obciążani byli solidarnie.