Urząd Gminy Laskowa informuje, że jednym z obowiązków nałożonych na gminy przez ustawę z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz. U. Nr 113, poz. 661) jest: „uwzględnienie zadań ochronnych  w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przy kształtowaniu środowiska”. Temu zadaniu ma służyć gminna ewidencja zabytków (GEZ)


!!Zgodnie z art. 22 ust. 5 ww. ustawy w gminnej ewidencji zabytków powinny być ujęte:

- zabytki nieruchome wpisane do rejestru;

- inne zabytki nieruchome znajdujące się w wojewódzkiej ewidencji zabytków;

- inne zabytki nieruchome wyznaczone przez wójta w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.


W związku z powyższym, informujemy mieszkańców gminy Laskowa, że w najbliższym czasie przeprowadzane zostaną prace dokumentacyjne, obejmujące m.in. sporządzenie dokumentacji fotograficznej wszystkich obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie gminy.
Osoby pracujące przy dokumentacji posiadają stosowne upoważnienie Wójta Gminy Laskowa, zawierające informację na temat prowadzonych działań oraz imię, nazwisko i nr dowodu osobistego.

Prace dokumentacyjne będą prowadzone do 31 maja 2024 r.


Wójt Gminy Laskowa prosi o udostępnienie - w miarę możliwości - terenów obiektów zabytkowych na czas prowadzenia prac oraz nieutrudnianie prac dokumentacyjnych. Prowadzenie Gminnej Ewidencji Zabytków jest podstawowym obowiązkiem gminy w zakresie opieki nad zabytkami.