W dniu 07.05.2024 r., Wójt Gminy Laskowa - Piotr Stach przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Laskowa – Pani Doroty Orzeł podpisał porozumienie w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Laskowa pn. „Remont cmentarza wojennego z I wojny światowej nr 359 w Jaworznej”


Zadanie dofinansowane jest ze środków budżetu państwa (dotacja celowa z budżetu Wojewody Małopolskiego)

Kwota dofinansowania wynosi: 100.000,00 zł


Zgodnie z podpisanym porozumieniem, zakończenie rzeczowe ww. zadania nastąpi do dnia: 30.11.2024 r.

Planowany zakres prac dla ww. zadania to:

1. Demontaż przęseł ogrodzenia.
2. Konserwacja słupków ogrodzenia z wykonaniem poprawnej faktury z obróbką kamieniarską.
3. Wykonanie i montaż belek ogrodzenia z drewna modrzewiowego/ewentualnie konserwacji sztachetek wymianą na nowe w koniecznym zakresie.
4. Wykonanie i montaż drewnianej bramki z drewna modrzewiowego.
5. Demontaż krzyża wraz z cokołem.
6. Wykonanie nowego cokołu wg rysunku archiwalnego w miejscu zgodnym z planem historycznym.
7. Wykonanie i montaż nowego krzyża z drewna modrzewiowego wg rysunku archiwalnego.
8. Demontaż krzyży wraz z cokołami betonowymi.
9. Konserwacja krzyży drewnianych.
10. Montaż krzyży w miejscach wg rys. archiwalnego.
11. Wyznaczenie obrysu mogił wg rys. archiwalnego krawężnikami kamiennymi obrobionymi "na dziko".