Urząd Statystyczny w Krakowie informuje, że w 2024 roku będzie przeprowadzał na terenie województwa małopolskiego liczne badania ankietowe. Podstawę prawną realizacji badań statystycznych stanowi ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 773) oraz coroczne rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na dany rok.


Wszystkie badania ankietowe na terenie województwa małopolskiego realizowane są zarówno metodą wywiadu telefonicznego, jak i bezpośredniego przez pracowników Urzędu (ankieterów i teleankieterów statystycznych) w gospodarstwach domowych, gospodarstwach rolnych, punktach usługowych, targowiskach oraz na przejściach granicznych. Każdy z ankieterów posiada legitymację wydaną przez Dyrektora Urzędu Statystycznego w Krakowie.


Pozyskane w badaniach dane statystyczne są wykorzystywane do analiz i opracowań zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej i gospodarczej województwa małopolskiego oraz stanowią podstawę do podejmowania strategicznych decyzji ekonomicznych, społecznych i administracyjnych. Zbierane i gromadzone w badaniach dane indywidualne i dane osobowe są objęte tajemnicą statystyczną – są one należycie i starannie zabezpieczone oraz nie zostają nikomu ujawnione. Stosowane przez statystykę publiczną narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa danych zapewniają całkowitą ochronę gromadzonych informacji. Statystyka publiczna prezentuje jedynie dane wynikowe, których nie można powiązać z konkretnymi osobami.


Ponadto ankieterzy Urzędu Statystycznego w Krakowie przez cały 2024 rok będą realizować wśród mieszkańców gmin badanie budżetów gospodarstw domowych. Badanie to trwa nieprzerwanie od 1967 roku i dostarcza niezwykle istotnych informacji na temat poziomu życia gospodarstw domowych w Polsce. Co miesiąc do udziału w badaniu zaproszonych jest na terenie województwa małopolskiego ponad 180 gospodarstw domowych spośród 50 wylosowanych gmin z terenu województwa.


Szczegółowe informacje na temat badań przeprowadzanych przez Urząd Statystyczny w Krakowie znajdą Państwo na stronie:

Informacja nt. badań ankietowych prowadzonych przez Urząd Statystyczny w Krakowie