Zarząd Spółki Wodociągowej w Laskowej „ Nagórze” zawiadamia, że w dniu 2 czerwca 2023 roku (piątek) o godz. 18.00 w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Turystyki odbędzie się zebranie spółki.


Porządek zebrania:

1.Otwarcie zebrania.

2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.

3. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok.

4. Plan budżetu na 2023 rok.

5.Udzielenie absolutorium Zarządowi spółki.

6.Wybór Zarządu

7.Wybór Komisji Rewizyjnej

8.Wolne wnioski.

9. Zakończenie zebrania