ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT


dotyczy: wycinki, zwózki oraz kupna drzewa z lasu stanowiącego własność Gminy Laskowa


I. ZAMAWIAJĄCY


Gmina Laskowa

34-602 Laskowa 643

NIP: 737-12-83-697 REGON: 491892340


II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


Przedmiotem zamówienia jest wykonanie:


- wycinki, zwózki oraz kupna drzewa z lasu stanowiącego własność Gminy Laskowa w szacowanych ilościach:


1) Drewno wielkowymiarowe gat. buk w ilości 200 m3


Zamówienie należy wykonać sprzętem własnym.


Przedmiotowe zamówienie z uwagi na wartość szacunkową poniżej 30.000,00 EURO będzie prowadzone w trybie uproszczonym w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego


III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA


Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 31 maj 2023 r.


IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY


Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

Oferta powinna być:


- opatrzona pieczątką firmową,

- posiadać datę sporządzenia,

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

- podpisana czytelnie przez wykonawcę.


V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT


  1. Ofertę należy sporządzić według załączonego wzoru i dostarczyć do dnia 14.04.2023 r. do godz.: 15:00 do Sołtysa Wsi Laskowa- Pana Stanisława Zelek.
  2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
  4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
  5. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.
  6. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny.
  7. Ze względu na wartość zamówienia, Wykonawcom nie przysługuje prawo do składania odwołań i protestów.

VI. OCENA OFERT


Jedynym kryterium oceny ofert będzie cena. Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zadania.


VII. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


O wyborze najkorzystniejszej oferty Oferenci zostaną powiadomieni pisemnym lub telefonicznym zawiadomieniem, w którym Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy.


VIII. DODATKOWE INFORMACJE


Dodatkowych informacji na temat zamówienia udziela Sołtys Wsi Laskowa – Pan Stanisław Zelek tel. 532-362-995.


IX. ZAŁĄCZNIKI


1. Oferta wykonawcy

Pliki do pobrania