„Już pływam” to małopolski projekt nauki pływania realizowany w ramach zadania: Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży.


Celem realizowanego projektu jest nabycie podstawowych umiejętności pływackich, wzrost bezpieczeństwa młodych Małopolan poprzez edukację w zakresie bezpiecznego 

korzystania z różnego rodzaju kąpielisk, poprawa kondycji i podniesienie ogólnej sprawności fizycznej uczniów, profilaktyka zdrowotna w tym w szczególności wad postawy 

i skrzywień kręgosłupa, zachęcenie młodzieży do aktywnej formy spędzania wolnego czasu na pływalniach stwarzając tym samym szansę dla rozwoju sportowych talentów, 

upowszechnianie kultury fizycznej służącej m.in. integracji społecznej, promocja Małopolski jako regionu szczególnie przyjaznego dla uprawiania rekreacji i sportu.


Do projektu przystąpiła Gmina Laskowa. Na realizację projektu z budżetu Województwa Małopolskiego Gmina Laskowa otrzymała pomoc finansową w wysokości18.040,00 zł.

W projekcie bierze udział 82 uczniów Szkół Podstawowych Gminy Laskowa.

Projekt realizowany jest na Krytej Pływalni w Limanowej. 


Projekt realizowany jest w okresie od 18 września 2023 r. do dnia 07 listopada 2023 roku.


Oczekiwanymi rezultatami realizowanego projektu są: zdobycie przez uczestników zadania umiejętności pływania, poprawa bezpieczeństwa na różnego rodzaju kąpieliskach 

oraz rozważne i aktywne spędzanie wolnego czasu.