GOPS w Laskowej informuję, że rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka Wytchnieniowa- edycja 2024”.

Program będzie realizowany od 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.


Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą z niepełnosprawnościąpoprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.


Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych.


Szczegółowe informacje o Programie orazzałączniki do Programu dostępne są na stronie internetowej Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych pod poniższym adresem:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1488,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowegoministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzaduterytorialnego-edycja-2024I


Informacji udzielają również pracownicy GOPS Laskowa osobiście lub telefonicznie pod nr 18 3333025. 

Z uwagi na krótki termin składania wniosków do Wojewody ustala się termin przyjmowania zgłoszeń do 14 listopada 2023r.


Wzór karty zgłoszenia w poniższym adresem:

https://niepelnosprawni.gov.pl/download/Zalacznik-nr-7-do-Programu-OW-JST-2024-karta-zgloszenia-do-programu-1698671224.docx