Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2023 r., poz. 977 z późn. zm.)

Wójt Gminy Laskowa ogłasza 

o podjęciu przez Radę Gminy Laskowa: Uchwały Nr LII/389/23 z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XLVII/340/23 Rady Gminy Laskowa z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Laskowa zatwierdzonego Uchwałą Nr L/268/10 Rady Gminy Laskowa z dnia 16 czerwca 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 384, poz. 2656 z dnia 29 lipca 2010 r.) z późniejszymi zmianami;


1. W § 3 uchwały Nr XLVII/340/23 Rady Gminy Laskowa z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie przystąpienia do zmiany „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Laskowa", (zmienionej uchwałą Nr XLVIII/347/23 Rady Gminy Laskowa z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/340/23 Rady Gminy Laskowa z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie przystąpienia do zmiany „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Laskowa"), dokonuje się następujących zmian:


1) w pkt 1 po dotychczasowej treści dodaje się oznaczenie „A44” - jak w załączniku numer 1 do uchwały;
2) w pkt 3 po dotychczasowej treści dodaje się oznaczenie „C9” - jak w załączniku numer 2 do uchwały;
3) w pkt 4 po dotychczasowej treści dodaje się oznaczenie „D5” - jak w załączniku numer 3 do uchwały;
4) w pkt 8 po dotychczasowej treści dodaje się oznaczenie „H4 oraz H5” - jak w załączniku numer 4 do uchwały,


2. Załącznik nr 10 (orientacja) do uchwały Nr XLVII/340/23 Rady Gminy Laskowa z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie przystąpienia do zmiany „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Laskowa" otrzymuje brzmienie – jak w załączniku nr 5 do uchwały.


Równocześnie na podstawie art. 39, w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, związanej z opracowaniem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Laskowa, zgodnie z art. 46 pkt 1 ww. ustawy.


zawiadamia się


że, zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać w formie pisemnej, ustnej do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Laskowa, 34-602 Laskowa 643 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: gmina@laskowa.pl w terminie do dnia 29.12.2023 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości której dotyczy.


Klauzula informacyjna RODO:
W związku z obowiązkiem, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)Nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Laskowa (Laskowa 643, 34-602 Laskowa, telefon kontaktowy: 18 330 02 10).
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: rodolaskowa@gmail.com.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
5. Pełen zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej https://bip.malopolska.pl/uglaskowa w zakładce „OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH” oraz w siedzibie Administratora.


Wójt Gminy Laskowa

Piotr Stach
 

Uchwała Nr LII/389/23 Rady Gminy Laskowa z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XLVII/340/23 Rady Gminy Laskowa z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie przystąpienia do zmiany „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Laskowa"