Na podstawie art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 z późn. zm.)


Wójt Gminy Laskowa ogłasza


o podjęciu przez Radę Gminy Laskowa: Uchwały Nr XLVII/339/23 z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Laskowa” zatwierdzonego Uchwałą Nr L/267/10 Rady Gminy Laskowa z dnia 16 czerwca 2010 r. z późniejszymi zmianami, w granicach administracyjnych Gminy Laskowa określonych na załącznikach graficznych do przedmiotowej uchwały, w tym dla terenów nieruchomości położonych w miejscowościach: Laskowa, Kamionka Mała, Jaworzna, Krosna, Strzeszyce, Żmiąca, Sechna, Ujanowice, Kobyłczyna.


Równocześnie na podstawie art. 39, w związku z art. 54  ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, związanej z opracowaniem zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Laskowa, zgodnie z art. 46 pkt 1 ww. ustawy. 


zawiadamia się


że, zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany studium. Wnioski należy składać w formie pisemnej, ustnej do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Laskowa, 34-602 Laskowa 643 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: gmina@laskowa.pl w terminie  do dnia 07.06.2023 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości której dotyczy.

Klauzula informacyjna RODO:


W związku z obowiązkiem, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)Nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., informuję, że:


  1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Laskowa (Laskowa 643, 34-602 Laskowa, telefon kontaktowy: 18 330 02 10).
  2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod  adresem e-mail: rodolaskowa@gmail.com.
  3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
  4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
  5. Pełen zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej https://bip.malopolska.pl/uglaskowa w zakładce „OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH” oraz w siedzibie Administratora.

Wójt Gminy Laskowa 

Piotr Stach


Uchwała Nr XLVII/339/23 Rady Gminy Laskowa z dnia023 r. w sprawie: przystąpienia do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Pr 28 kwietnia 2zestrzennego Gminy Laskowa