Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 503 z późn. zm.)


Wójt Gminy Laskowa ogłasza


o podjęciu przez Radę Gminy Laskowa: Uchwały Nr XLVII/340/23 z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Laskowa zatwierdzonego Uchwałą Nr L/268/10 Rady Gminy Laskowa z dnia 16 czerwca 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 384, poz. 2656 z dnia 29 lipca 2010 r.) z późniejszymi zmianami;


Zmiana planu sporządzona zostanie w miejscowościach:


Laskowa - A (zał. nr 1): A1 - A8; A9a,b; A10 - A19; A20a,b; A21 - A24; A25a,b,c,d,; A26 - A30; A31a,b; A32 - A36; A37a,b; A38 - A40; A41a,b,c; A42, A43;
Kamionka Mała - B (zał. nr 2): B1 - B3; B4a,b; B5 - B8; B9a,b; B10;
Jaworzna - C (zał. nr 3): C1 - C7; C8a,b,c,d;
Krosna - D (zał. nr 4): D1 – D4;
Strzeszyce - E (zał. nr 5): E1 - E4;
Żmiąca - F (zał. nr 6): F1 - F2; F3a,b,c,d,e; F4 - F6; F7a,b; F8; F9a,b;
Sechna - G (zał. nr 7): G1 - G3;
Ujanowice - H (zał. nr 8): H1 - H3;
Kobyłczyna - I (zał. nr 9): I1 – I9.
(oznaczenie terenów wg załączników do uchwały o przystąpieniu do zmiany planu).


Równocześnie na podstawie art. 39, w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, związanej z opracowaniem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Laskowa, zgodnie z art. 46 pkt 1 ww. ustawy.


zawiadamia się


że, zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać w formie pisemnej, ustnej do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Laskowa, 34-602 Laskowa 643 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: gmina@laskowa.pl w terminie do dnia 07.06.2023 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości której dotyczy.


Klauzula informacyjna RODO:


W związku z obowiązkiem, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)Nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., informuję, że:


  1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Laskowa (Laskowa 643, 34-602 Laskowa, telefon kontaktowy: 18 330 02 10).
  2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: rodolaskowa@gmail.com.
  3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
  4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
  5. Pełen zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej https://bip.malopolska.pl/uglaskowa w zakładce „OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH” oraz w siedzibie Administratora.

Wójt Gminy Laskowa

Piotr Stach


Uchwała Nr XLVII/340/23 Rady Gminy Laskowa z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie: przystąpienia do zmiany „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Laskowa"