Przewodnicząca Rady Gminy Laskowa informuje, że w dniu 19 grudnia 2023 r. (tj. wtorek) o godz. 10.30 w sali obrad Urzędu Gminy Laskowa odbędzie się LIII zwyczajna sesja Rady Gminy. Porządek obrad:


 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z LII sesji Rady Gminy.
 3. Wystąpienia zaproszonych gości.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
 5. Uchwalenie budżetu gminy na 2024 rok:
  1. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu,
  2. przedstawienie zbiorczego zestawienia wniosków Komisji Budżetowej przez jej przewodniczącego lub zastępcę,
  3. przedstawienie stanowiska Wójta Gminy w sprawie opinii i wniosków komisji Rady oraz autopoprawek do projektu budżetu,
  4. dyskusja i ewentualne wnoszenie poprawek,
  5. głosowanie nad każda zgłoszoną poprawką odrębnie,
  6. odczytanie projektu uchwały budżetowej,
  7. głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
 6. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Laskowa na lata 2024-2033:
  1. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do projektu uchwały,
  2. przedstawienie autopoprawek do projektu WPF,
  3. przedstawienie opinii komisji,
  4. głosowanie nad projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Laskowa na lata 2024-2033.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2023 r. oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Laskowa na 2023 rok Nr XLIII/313/22 Rady Gminy Laskowa z dnia 16 grudnia 2022 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Laskowa na lata 2023 – 2033.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie: przekształcenia mieszkania chronionego na mieszkanie wspomagane oraz zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu wspomaganym w ramach zasobów lokalowych Gminy Laskowa.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie służebności przechodu i przejazdu oraz prowadzenia wodociągu na rzecz Gminy Laskowa.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie: warunków udzielania bonifikat od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych.
 12. Przyjęcie planu pracy Rady Gminy na 2024 r.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zakończenie obrad.

  Transmisję na żywo oraz retransmisję każdej sesji (po przygotowaniu napisów) mogą Państwo oglądać na stronie https://laskowa.sesja.pl/