Przewodnicząca Rady Gminy Laskowa informuje, że w dniu 24 listopada 2023 r. (tj. piątek) o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Gminy Laskowa odbędzie się LII zwyczajna sesja Rady Gminy.


Porządek obrad :


 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z LI sesji Rady Gminy.
 3. Wystąpienia zaproszonych gości.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
 5. Rozpatrzenie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Laskowa w roku szkolnym 2022/2023.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2023 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom na 2024 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr LI/376/23 Rady Gminy Laskowa z dnia 30 października 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej działkę ew. nr 423/3 o pow. 1,69 ha, położonej w Laskowej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty jak również zwolnienia w części z tej opłaty właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Laskowa.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr XLVII/340/23 Rady Gminy Laskowa z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie przystąpienia do zmiany „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Laskowa”.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zakończenie obrad.

  Transmisję na żywo oraz retransmisję każdej sesji (po przygotowaniu napisów) mogą Państwo oglądać na stronie https://laskowa.sesja.pl/