Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłosił nowy nabór wniosków o dofinansowania w ramach programu „Moja Woda”.


Czym jest program "Moja Woda"?

"Moja Woda" to program dofinansowania wprowadzony w celu promowania zbierania i wykorzystywania wody deszczowej w gospodarstwach domowych.


Jak działa program?

Program "Moja Woda" oferuje właścicielom budynków mieszkalnych jednorodzinnych dofinansowanie do zakupu, dostawy, montażu, budowy, rozbudowy oraz uruchomienia instalacji:

  • do zbierania wód opadowych lub roztopowych z powierzchni nieprzepuszczalnych nieruchomości, tj. z dachów, chodników, podjazdów (np. łapacze, wpusty, osadniki rynnowe, odwodnienie liniowe, przewody odprowadzające wody opadowe bez rynien i rur spustowych),
  • do magazynowania wód opadowych w zbiornikach (np. szczelne zbiorniki podziemne i naziemne) o sumarycznej pojemności minimum 2 m sześcienne,
  • do retencjonowania wód opadowych, w tym roztopowych w gruncie (np. rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych, studnie chłonne, drenaż, skrzynki rozsączające, zbiorniki otwarte),
  • do retencjonowania wód opadowych, w tym roztopowych na dachach – „zielone dachy” (warstwa drenażowa) bez kosztów nasadzeń,
  • do wykorzystywania retencjonowanych wód opadowych lub roztopowych (np. pompy, filtry, przewody, zraszacze, sterowniki, centrale dystrybucji wody, inne instalacje umożliwiające zagospodarowanie wody z istniejącego/nowobudowanego w ramach inwestycji zbiornika).

Warunki:

Minimalna wartość kosztu zadania 2 000 zł, minimalna łączna pojemność zbiornika/ów 2 m sześcienne.

Dofinansowanie ma postać dotacji w wysokości do 80% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 6 000 zł.

Okres kwalifikowalności kosztów od 01.01.2023 r. do 30.06.2024 r. ale inwestycja nie może być zakończona przed wpłynięciem podpisanego wniosku do Funduszu.

Termin realizacji inwestycji nie później niż 30.06.2024 r.

Termin złożenia dokumentów do rozliczenia dotacji nie później niż 31.07.2024 r.

Nabór wniosków w okresie od 03 sierpnia 2023 r. do wyczerpania środków. Wniosek składa się w formie elektronicznej poprzez portal beneficjenta.


Więcej informacji można uzyskać na stronie Program Priorytetowy "Moja Woda" Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie