Zmiany dotyczące terminów składania wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie

zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi


Na podstawie art. 8 ustawy z 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2022 poz. 1383) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Laskowej informuje, że w okresie 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy – podmioty, które zapewniały zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, nieposiadającym numeru PESEL, mogą składać wnioski o świadczenie pieniężne obejmujące okres do dnia 29 kwietnia 2022 roku.


Wniosek o świadczenie pieniężne obejmujący okres w którym zapewniano zakwaterowanie i wyżywienie obywatelowi Ukrainy do dnia wejścia w życie ustawy składa się w terminie do dnia 31 lipca 2022 roku.


Wniosek o świadczenie pieniężne obejmujący okres w którym zapewniono zakwaterowania i wyżywienia obywatelowi Ukrainy po dniu wejścia w życie ustawy, składa się w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem.


Wnioski złożone z uchybieniem ww. terminów pozostawia się bez rozpatrzenia.

Więcej informacji w siedzibie Ośrodka lub pod numerem tel. 18 3333 025

ukryty