ukryty

Zarząd Spółki Wodociągowej w Laskowej zwołuje na dzień 26 marca 2022 roku tj. sobota o godzinie 16:00 Walne Zebranie Członków Spółki, które odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Turystyki w Laskowej z następującym porządkiem obrad:


  • Otwarcie
  • Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania
  • Zatwierdzenie porządku obrad
  • Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2021 rok
  • Sprawozdanie finansowe Spółki za 2021 rok
  • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z czynności kontrolnych za 2021 rok
  • Dyskusja, zgłaszanie opinii i wniosków
  • Podjęcie uchwał
  • Zamknięcie obrad