Mieszkańcy naszej gminy, którzy goszczą w swoich domach uchodźców z Ukrainy, mogą składać do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Laskowej wnioski o zwrot ponoszonych kosztów.


Zgodnie z art.13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 poz. 586) osoba fizyczna, która zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, może złożyć wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego z tego tytułu.


Świadczenie jest udzielane w kwocie maksymalnej 40 zł za osobę dziennie (zarówno osobę dorosłą jak i dziecko). W szczególnie uzasadnionych przypadkach, może zostać za zgodą wojewody przedłużone.


Wnioski będą rozpatrywane w ciągu miesiąca od daty złożenia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Laskowej. Gmina może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia. Weryfikację będą dokonywać upoważnieni pracownicy Urzędu. Świadczenie nie będzie przysługiwało jeżeli warunki zakwaterowania i wyżywienia, zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi. Pieniądze nie będą też wypłacane w przypadku podania nieprawdziwych informacji.


Świadczenie przysługuje od dnia faktycznego udzielenia zakwaterowania i wyżywienia, nie wcześniej niż od dnia 24 lutego 2022 roku i nie dłużej niż 60 dni od zakwaterowania.


Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, że zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie przyjętej osobie i że nie zostało pobrane dodatkowe wynagrodzenie za wynajem ani inne świadczenia z tego tytułu. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej.


Dane kontaktowe:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Laskowej
34-602 Laskowa 643

Nr tel. 18 337 88 04, 18 333 30 25

Pliki do pobrania