Przewodnicząca Rady Gminy Laskowa informuje, że w dniu 13 maja 2022 r. (tj. piątek) o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Gminy Laskowa odbędzie się XXXVII sesja Rady Gminy.


Porządek obrad:


 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołów z XXXV i XXXVI sesji Rady Gminy.
 3. Wystąpienia zaproszonych gości.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
 5. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdani a Wójta Gminy z realizacji „Programu współpracy Gminy Laskowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” za 2021 rok.
 6. Analiza sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2021 r. i przedstawienie potrzeb związanych z realizacją tych zadań na 2022 r.
 7. Zapoznanie się z oceną zasobów pomocy społecznej za 2021 r. sporządzoną w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.
 8. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom za 2021 rok
 9. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2022 r. oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Laskowa na 2022 rok Nr XXXIV/248/21 Rady Gminy Laskowa z dnia 29 grudnia 2021 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Laskowa na lata 2022 2033.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia Powiatowi Limanowskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 1555 K Łososina Dolna Ujanowice Młynne na odcinku I w km 5+831 do km 12+000, na odcinku II w km od 12+000 do km 15+902 w miejscowości Kobyłczyna, Ujanowice, Strzeszyce, Krosna, Kamionka Mała, Laskowa, Powiat Limanowski”.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Laskowej za 2021 rok.

13. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany statutu Środowiskowemu Domu Samopomocy w Ujanowicach.

14. Podjęcie uchwały w sprawie: zakresu udzielania pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ze

środków własnych Gminy Laskowa.

15. Podjęcie uchwały w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Laskowej.

16. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na współdziałanie Gminy Laskowa z innymi gminami polegające na zawarciu umowy dzierżawy

nieruchomości.

17. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Tauron Dystrybucja S.A.

18. Wolne wnioski.

19. Zakończenie obrad.