Stosownie do przepisu §12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku, w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) Wójt Gminy Laskowa podaje następujące informacje:


Na dzień 10 listopada 2022 roku w budynku Urzędu Gminy Laskowa w sali obrad nr 3 o godzinie 900 został wyznaczony termin i miejsce przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę części działki ew. nr 798/5 o powierzchni 278 m², położonej w miejscowości Laskowa, gmina Laskowa, dla której Sąd Rejonowy w Limanowej prowadzi księgę wieczystą Nr NS1L/00026066/5.


Wadium wpłacił jeden oferent, który jako jedyny wziął udział w przetargu.


Cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego za 1m² gruntu wynosi 3,00 zł netto + 23% VAT, co przy dzierżawionej powierzchni daje kwotę miesięcznego czynszu dzierżawnego: 834,00 zł netto + 23% VAT. Minimalne postąpienie ustalono na kwotę 10,00 zł


Najwyższa cena miesięcznego czynszu dzierżawnego zaoferowana w przetargu to 844,00 zł netto + 23% VAT


Za podmiot wyłoniony w trybie przetargu uznaje się Firmę Handlowo-Usługową Karolina Pasionek.


Niniejsze ogłoszenie zostaje wywieszone w siedzibie Urzędu Gminy na okres od dnia 18.11.2022 r. do dnia 28.11.2022 r.