ukryty

OFERTA

Działając na podstawie Zarządzenia Nr 142/11 Wójta Gminy Laskowa z dnia 5 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia wytycznych w zakresie zasad gospodarowania mieniem komunalnym stanowiącym las komunalny Gminy Laskowa


podaje się do publicznej wiadomości:


1. Gmina Laskowa oferuje do sprzedaży drewno okrągłe iglaste i liściaste z bieżącego pozyskania w szacowanych ilościach i sortymentach:

1) drewno wielkowymiarowe (tartaczne) gat. buk w ilości50m³

Orientacyjny udział klas jakościowo-wymiarowych:

WC02 25%

WC0350%

WD25%


2) drewno wielkowymiarowe (pozaklasowe) gat. buk w ilości120m³

Orientacyjny udział klas jakościowo-wymiarowych:

WD120%

WD245%

WD335%


Zainteresowane strony zapraszamy do składania pisemnych ofert kupna poszczególnych sortymentów, podając cenę za m3 drewna netto. Należy podać także swoje dane osobowe wraz z numerem kontaktowym. Oferty należy składać na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Laskowa w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „oferta kupna drewna” w terminie 26.09.2022 r. – 03.10.2022 r.