Przewodniczący Rady Gminy L a s k o w a informuje, że w dniu 13 maja2022 r. w sali obrad Urzędu Gminy Laskowa odbyła się XXXVIIsesja Rady Gminy, na której zostały podjęte następujące uchwały:

  1. Uchwała Nr XXXVII/274/22 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2022 r. oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Laskowa na 2022 rok Nr XXXIV/248/21Rady Gminy Laskowa z dnia 29 grudnia 2021 r.,
  2. Uchwała Nr XXXVII/275/22 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Laskowa na lata 2022 – 2033,
  3. Uchwała Nr XXXVII/276/22 w sprawie:udzielenia Powiatowi Limanowskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 1555 K Łososina Dolna – Ujanowice – Młynne na odcinku Iw km 5+831 do km 12+000, na odcinku II w km od 12+000 do km 15+902 w miejscowości Kobyłczyna, Ujanowice, Strzeszyce, Krosna, Kamionka Mała, Laskowa, Powiat Limanowski”,
  4. Uchwała Nr XXXVII/277/22 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Laskowej za 2021 rok,
  5. Uchwała Nr XXXVII/278/22 w sprawie: zmiany statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Ujanowicach,
  6. Uchwała Nr XXXVII/279/22 w sprawie:zakresu udzielania pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ze środków własnych Gminy Laskowa,
  7. Uchwała Nr XXXVII/280/22 w sprawie:upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Laskowej,
  8. Uchwała Nr XXXVII/281/22 w sprawie: wyrażenia zgody na współdziałanie Gminy Laskowa z innymi gminami polegające na zawarciu umowy dzierżawy nieruchomości,
  9. Uchwała Nr XXXVII/282/22 w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Tauron Dystrybucja S.A.