ukryty

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Laskowej informuje, że zmianie uległy zapisy dotyczące wydania zgody na przedłużenie okresu wypłaty świadczenia z art. 13 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2022 poz. 583 z późn. zm.), na okres dłuższy niż 120 dni.


Wskutek wprowadzenia nowych regulacji to gmina, a nie jak do tej pory wojewoda, może przedłużyć okres wypłaty świadczenia powyżej 120 dni podmiotowi, zapewniającemu zakwaterowanie i wyżywienie obywatelowi Ukrainy, który:


1.posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie,

o którym mowa w art. 5 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 i 1981 oraz z 2022

r. poz. 558);

2. posiada dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach

ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności;

3. ukończył 60. rok życia (kobiety) albo 65. rok życia (mężczyźni);

4. jest kobietą w ciąży lub osobą wychowującą dziecko do 12. miesiąca życia;

5. samotnie sprawuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opiekę nad trojgiem i więcej

dzieci;

6. jest małoletnim wymienionym w art. 25a ust. 1 ustawy.