ukryty

Urząd Statystyczny w Rzeszowie informuje, że w dziedzinie statystyki turystyki prowadzi dwa ogólnopolskie badania z zakresu wykorzystania bazy noclegowej. Badanie na formularzu KT-1 dotyczy wszystkich obiektów posiadających 10 lub więcej miejsc noclegowych, zaś badanie na formularzu KT-2 jest badaniem reprezentacyjnym i dotyczy wylosowanych obiektów posiadających mniej niż 10 miejsc noclegowych.


Uprzejmie prosimy osoby/ podmioty prowadzące działalność w zakresie świadczenia usług noclegowych o wywiązywanie się z obowiązku sprawozdawczego wynikającego z ustawy o statystyce publicznej i terminowe przekazywanie wymaganych danych.


Sprawozdania można przekazywać:

- za pośrednictwem portalu sprawozdawczego: https://raport.stat.gov.pl

- w formie wiadomości e-mail na adres: a.klepacka@stat.gov.pl, w.stepien@stat.gov.pl lub a.dzierzak@stat.gov.pl,

- w wersji papierowej na adres Urzędu Statystycznego w Rzeszowie ul. Jana II Sobieskiego 10, 35-959 Rzeszów