ukryty

Zarząd Spółki Wodociągowej w Laskowej „ Nagórze” zawiadamia, że w dniu 11czerwca 2021 roku ( piątek)o godz. 18 00w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Turystyki odbędzie się zebranie spółki.


Porządek zebrania:

1.Otwarcie zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
3. Sprawozdanie zwykonania budżetu za 2020 rok.
4. Plan budżetu na 2021 rok.
5.Udzielenie absolutorium Zarządowispółki.
6.Wolne wnioski.
7. Zakończenie zebrania


Przewodniczący Spółki
Józef Pławecki