Zarząd Spółki Wodociągowej w Laskowej zwołuje na dzień 20 maja 2021 r., tj. czwartek o godz. 18.00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Laskowej Walne Zebranie Członków z następującym porządkiem obrad:

  • Otwarcie.
  • Zatwierdzenie porządku obrad.
  • Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania.
  • Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2020 rok.
  • Sprawozdanie finansowe Spółki.
  • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z czynności kontrolnych w 2020 roku.
  • Dyskusja, zgłaszanie opinii i wniosków.
  • Wybór Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
  • Podjęcie uchwał.
  • Zamknięcie obrad

Uczestnictwo w zebraniu jest obowiązkiem wynikającym ze statutu Spółki. Zarząd prosi wszystkich członków o liczny udział.

z poważaniem

Zarząd Spółki