Od 17 kwietnia 2021 r. mieszkańcy  mogą korzystać z PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH. PSZOK mieści się przy oczyszczalni ścieków w Ujanowicach. Czynny będzie od kwietnia do października zgodnie z poniższym harmonogramem na 2021 r.


HARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W PUNKCIE SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W UJANOWICACH NA 2021 ROK:


MIESIĄC

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

DZIEŃ

17,29

15,28

12,25

10,23

14,27

11,24

9,23

Godziny otwarcia od 8:00 do 14:00


I. Odpady przyjmowane przez PSZOK

1. Właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie dostarczać do PSZOK następujące rodzaje odpadów:

1) papier, tektura, odpady opakowaniowe z papieru oraz odpady opakowaniowe z tektury,

2) metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, odpady opakowaniowe z metali oraz odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych,

3) szkło, odpady opakowaniowe ze szkła,

4) bioodpady,

5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

6) odpady niebezpieczne,

7) chemikalia,

8) przeterminowane leki,

9) zużyte baterie i akumulatory,

10) odpady tekstyliów  i odzieży,

11) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,

12) stanowiące odpady komunalne: zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe, meble i inne odpady wielkogabarytowe w ilości łącznej maksymalnej 50 kg na jedną osobę w gospodarstwie domowym (przy czym nie więcej niż 4 sztuki opon na gospodarstwo domowe) rocznie.

2. Właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą odpłatnie dostarczać do PSZOK następujące rodzajów odpadów:

1) stanowiące odpady komunalne: zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe, meble i inne odpady wielkogabarytowe ponad określony w uchwale limit w zamian za opłatę w wysokości 1,10 zł za kg.


II. Zasady funkcjonowania PSZOK.

1. Mieszkańcy zapewniają transport odpadów komunalnych do PSZOK we własnym zakresie i na własny koszt.

2. Wjazd na teren PSZOK odbywa się za wiedzą i zgodą pracownika PSZOK, zaś każdorazowe przyjęcie odpadów do PSZOK poprzedzone jest zważeniem odpadów komunalnych na wadze w PSZOK, a następnie potwierdzane jest na formularzu przyjęcia odpadów.

3. Przyjęcia odpadów dokonuje się po sprawdzeniu przez pracownika PSZOK zgodności dostarczonych odpadów z wykazem przyjmowanych odpadów komunalnych oraz po sprawdzeniu dostępnego dla danej nieruchomości limitu rocznego odpadów wskazanych w § 4 ust. 1 pkt 12 regulaminu PSZOK.

4. Mieszkańcy, którzy dostarczają odpady do PSZOK są zobowiązani do:

- podporządkowania się zaleceniom obsługi PSZOK,

- zachowania wymogów przepisów BHP i p.poż., nieużywania źródeł otwartego ognia,

- zachowania kierunku przemieszczania się wynikającego z oznaczeń oraz instrukcji pracowników obsługi PSZOK,

- samodzielnego wrzucania dostarczonych odpadów do właściwych dla ich rodzajów oznaczonych pojemników/kontenerów lub umieszczenia ich w miejscu wskazanym przez pracownika obsługi PSZOK, z wyjątkiem odpadów niebezpiecznych.